Ο σκοπός του Πανελλήνιου Συλλόγου Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (Π.Σ.Μ.Ο.Π.) είναι η συνένωση όλων των Ελλήνων Μηχανικών Ορυκτών Πόρων και ο συντονισμός της δραστηριότητας αυτών για τη βελτίωση, εξύψωση και προβολή του έργου του Μηχανικού Ορυκτών Πόρων και γενικά της επιστημονικής στάθμης των μελών του Συλλόγου. Κύριο μέλημα του Συλλόγου αποτελεί η κατοχύρωση και προάσπιση των επιστημονικών επιδιώξεων και των επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του και η βελτίωση των όρων για την άσκηση του επαγγέλματος του Μηχανικού Ορυκτών Πόρων.