Ο Πανελλήνιος Σύλλογος  Μηχανικών Ορυκτών Πόρων ιδρύθηκε το 1995 και επαναδραστηριοποιήθηκε το 2010. Οι Μηχανικοί Ορυκτών Πόρων καλύπτουν ευρύ φάσμα επιστημονικοτεχνικών δραστηριοτήτων για την αναζήτηση, εκμετάλλευση, επεξεργασία  ορυκτών πρώτων υλών, σχεδιασμό υπαίθριων και υπόγειων εκμεταλλεύσεων καθώς και την περιβαλλοντική γεωτεχνολογία.

 

 
Άλλοι τομείς ενασχόλησης της Σχολής είναι τα υπόγεια νερά, η προστασία του περιβάλλοντος ιδιαίτερα από την ρύπανση των εδαφών και του υπεδάφους, λόγω ανθρωπίνων δραστηριοτήτων, τα βιομηχανικά ορυκτά, που παίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της οικονομίας ενός κράτους, καθώς και τα πετρώματα και οι ορυκτοί πόροι που σχετίζονται με την παραγωγή και εκμετάλλευση ενέργειας ενώ  τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια μεγάλη απορρόφηση των αποφοίτων της σχολής μας στον τομέα των γεωτεχνικών και των κατασκευών.